HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Zavarivač/ica MIG/MAG postupkom

Program osposobljavanja

Trajanje programa: 200 sati

Stručno-teorijska nastava: 55 sati

Vježbe: 5 sati

Praktična nastava: 140 sati

Uvjeti upisa: 

 • Navršenih 18 godina
 • Završena osnovna škola
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zavarivača/ice MIG/MAG postupkom

Potrebna dokumentacija za upis:

 • Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 • Domovnica (original)
 • Svjedodžba zadnje završene škole (original)
 • Kopija osobne iskaznice
 • Prijavnica za upis u program osposobljavanja (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Odabrati materijal za zavarivanje prema radioničkom crtežu
 • Izraditi žlijebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) ih u položaj za zavarivanje prema radioničkom i montažnom crtežu
 • Provoditi kontrolu ispravnosti plinskih istalacija
 • Pripremiti MIG-MAG uređaj za zavarivanje, alat i opremu za početak rada te ih sigurno transportirati i odlagati
 • Rukovati MIG-MAG uređajem za zavarivanje, alatima i opremom na stručan i siguran način
 • Prepoznati opasnosti pri rukovanju plinskim uređajima i instalacijama
 • Provoditi preglede uređaja, opreme i alata; otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove; zamijeniti oštećene i istrošene dijelove; voditi radnu i servisnu dokumentaciju
 • Razvrstati i odložiti zavarivački otpad u svrhu zaštite zdravlja i okoliša
 • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Poznavanje tehničkih metalnih materijala i plinova
 • Zavarivanje MIG/MAG postupkom
 • Zaštita na radu

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Upoznavanje mjesta rada, uređaja, opreme i alata
 • Priprema za rad
 • Zavarivanje MIG/MAG postupkom u radnim uvjetima
 • Završna obrada, kontrola i greške zavarenih spojeva
 • Pospremanje uređaja, opreme i alata; čišćenje radnog mjesta i razvrstavanje otpada
 • Primjena tehničke, radne i servisne dokumentacije