HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Lakirer/ka metala

Program osposobljavanja

Trajanje programa: 120 sati

Stručno-teorijska nastava: 44 sata

Vježbe: 2 sata

Praktična nastava: 74 sata

Uvjeti upisa:

 • Navršenih 18 godina života
 • Završena osnovna škola
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova lakirera/ke metala

Potrebna dokumentacija za upis:

 • Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 • Domovnica (original)
 • Svjedodžba zadnje završene škole (original)
 • Kopija osobne iskaznice
 • Prijavnica za upis u program osposobljavanja (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Rukovati alatima, priborom, uređajima i strojevima u ličenju i lakiranju metala na stručan i siguran način
 • Pripremiti metalnu podlogu za nanošenje boja i laka
 • Sudjelovati u pripremi toplotne komore i metalnih dijelova za automatizirani proces nanošenja laka
 • Provesti površinsku zaštitu od korozije metalnih dijelova i montažne metalne konstrukcije ručnim i automatiziranim postupcima
 • Prepoznati opasnosti pri korištenju kemijskih lakozapaljivih, hlapljivih i otrovnih sredstava
 • Provoditi preglede alata, pribora, uređaja i strojeva te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Boje, lakovi i sredstva za zaštitu metala
 • Poslovi lakirera metala
 • Zaštita na radu i zaštita od požara

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Upoznavanje mjesta rada, alata, strojeva, uređaja i lakirnice
 • Priprema podloge
 • Ličenje i lakiranje
 • Održavanje i sanacija montažnih metalnih konstrukcija
 • Održavanje alata, uređaja, strojeva i lakirnice
 • Uporaba dokumentacije zaštite metala