HR/ENG
EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda.

048/624-476

Fasader/ka

Program osposobljavanja 

Jednostavni poslovi u zanimanju fasader/ka

Trajanje programa: 180 sati

Stručno-teorijska nastava: 55 sati

Vježbe: 5 sati

Praktična nastava: 120 sati

Uvjeti za prijavu:

 • Navršenih 18 godina
 • Završena osnovna škola
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova fasadera/ke

Potrebna dokumentacija za upis:

 • Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 • Domovnica (original)
 • Svjedodžba zadnje završene škole (original)
 • Kopija osobne iskaznice
 • Prijavnica za upis u program osposobljavanja (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu)

Polaznik će po završetku programa znati:

 • Odabrati i pripremiti materijale za fasaderske radove
 • Čitati građevinske skice izvođenja fasaderskih radova
 • Pripremiti alat, pribor, strojeve i pomagala za izvođenje fasaderskih radova
 • Koristiti alat, pribor, strojeve i pomagala na siguran i stručan način
 • Izvoditi jednostavne poslove pri izradi fasade
 • Provoditi preglede alata, pribora, strojeva i pomagala te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
 • Razvrstati i odložiti fasaderski otpad u svrhu zaštite zdravlja i okoliša
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Nastavne cjeline stručno-teorijskog dijela nastave:

 • Fasaderski i građevni materijali
 • Jednostavni fasaderski poslovi
 • Zaštita na radu i prva pomoć

Praktična nastava obuhvaća sljedeće sadržaje:

 • Mjesto rada; alat, pribor, strojevi i radna pomagala
 • Pripremni fasaderski radovi
 • Izvođenje fasaderskih radova
 • Primjena dokumentacije izvođenja fasaderskih radova